Bi-Omstilling

Navnet Bi-O kommer av idéen om å arbeide med et område så stort som biene flyr fra kuben, og bidra til å gjøre dette området trygt for bier og samtidig til et pilotprosjekt for omstilling til det bærekraftige samfunnet. Vi kaller det «bi-omstilling».

Bi-Omstilling SA ble stiftet 01.11.2021 og er et selvstendig kooperativ (samvirke). Meningen med kooperativet er å skape et åpent og inkluderende miljø for mennesker som vil delta i å realisere visjonen om bi-omstilling, og vil i praksis fungere som en medlemsorganisasjon for samarbeidsprosjektet Bi-O slik dette er regulert via en egen Bi-O-avtale mellom kooperativet og selskapene som inngår i Bi-O-gruppen.

Hva mener vi med omstilling?

Ordet omstilling er blitt noe av et «mainstream buzzword» for tida, spesielt kanskje innen næringsliv og arbeidsliv, som f.eks. når Innovasjon Norge snakker om regional omstilling for å styrke nærings- og arbeidsliv, men også i større kontekst med fokus på bærekraft, som f.eks. slik konsulentselskapet PwC snakker om det. Det er jammen skjedd en utvikling siden noen av oss som står bak Bi-O først begynte å engasjere oss i miljøsaken, på 80- og 90-tallet. Det er naturligvis i denne konteksten vi bruker ordet, nemlig omstillingen til det bærekraftige samfunnet, det grønne skiftet.

Nasjonal politikk går for tregt for å takle klimakrisen

Med utgangspunkt i FN’s agenda 2030 opererer mange nå med en tidshorisont fram til 2030 mht. å gjøre sitt for klimasaken, og den norske offisielle politikken er i skrivende stund (jan-2022) å være karbonnøytralt i 2050 og ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Dette er langt fra ambisiøst nok, og speiler åpenbart at en stor andel av befolkningen bevisst setter egne kortsiktige interesser foran menneskehetens langsiktige. Mange erkjenner ikke engang årsaksforbindelsen mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer, på tross av overveldende vitenskapelig samstemthet.

Selv en så etablert aktør som Microsoft går nå foran, ikke bare med mål om karbonnøytralitet innen 2030, men reell karbonnegativet inn da. Lignende takter hører vi fra f.eks. IKEA og mange andre. Det er liten tvil om at næringslivet går foran i bærekraftomstillingen, i tillegg selvsagt til individer og organisasjoner som har gått foran i årevis, og at statene står igjen som de store sinkene. Som det norske stortingsvalget høsten 2021 viste ved å resultere i en regjering som har til hensikt å utvide oljevirksomheten (!), til tross for klare advarsler fra det klimavitenskapelige samfunn, FN og en voksende verdensopinion. Dette er sjokkerende og uakseptabelt.

Lokale foregangsprosjekter for akselerasjon av det grønne skiftet

Vi tenker at lokale omstillingsprosjekter med ambisjon om å gå foran lokalt og gjennom det inspirere til raskere politisk og praktisk omstilling regionalt og nasjonalt, vil kunne være et viktig bidrag for å få fart på omstillingen. En inspirasjon for oss er Transition Network, som med utgangspunkt i den vesle byen Totnes har vokst til å bli en global bevegelse. Se oversikt over prosjekter her:

Se vår profil for vårt bi-omstillingsprosjekt i Maridalen her:

TransitionNetwork-Endorsement-Marque

Formål

Kooperativet har følgende mål for omstillingsområdene det etablerer seg i:

 • Starte birøkterlag (evt. samarbeide med lokale eksisterende birøkterlag)
 • Etablere bærekraftig matproduksjonssystemer og boenheter i forbindelse med dette
 • Supplere eksisterende samfunnsstruktur med fellesfunksjoner innen helse, kultur, utdanning og næring
 • Videreutvikle stedet med så mange boenheter som bærekraftig forsvarlig
 • Altså: bidra til å revitalisere rurale områder, ikke så mye for å hindre den sterke tendens til urbanisering over alt på kloden, men som et nødvendig supplement og del av en helhetlig samfunnsform

Hva får du som medlem?

I løpet av de neste 9 årene frem til og med 2030 er intensjonen å utvikle følgende tilbud:

 1. Medlemspris på honning, birøkterkurs osv
 2. Medlemstilbud i nettbutikken generelt: planter, frø, utstyr, og etter hvert også råvarer til kjøkkenet
 3. Tilgang til nettbasert system for planlegging og logging av egen dyrking, arts- og sortssamling, samt portal for bytting av arter og sorter med andre medlemmer via Bi-Os nettsted
 4. Medeierskap i gård med profesjonelt drevet matproduksjon, medlemspriser på opphold, samt adgang til å bli beboer med egen boenhet til medlemspris
 5. Område for lokal kultur, utdanning og næring, samlet rundt et inspirasjonssenter med møteplasser, serveringssteder og andre tilbud
 6. På denne måtene utvikle hele visjonen om Bi-Omstilling på minst 2 steder: ett i norden og ett i sør-Europa.

Dette er bare en foreløpig liste for å gi en idé om hvordan prosjektet er tenkt konkretisert. Men hvordan kooperativet kommer til å utvikle seg, er opp til medlemmene selv, og den prosessen vi nå går inn i. Vi som initiativtakere kan bare forsøke å utvikle en grunnidé så brukbar som mulig , i håp om at vi sammen med de som bestemmer seg for å delta kan utvikle prosjektet best mulig.

Les mer spesielt om etableringsprosessen her

Generelt om samvirke som organisasjonsform

Samvirke er en sosialt orientert organisasjonsform der stemmerett følger medlemmet og ikke aksjeandel. Likevel skiller samvirke seg fra f.eks. forening/innretning ved at formålet skal være en økonomisk aktivitet og at medlemmene på en eller annen måte deltar i denne.

Les mer her:

////

Bli medlem!

Vi ønsker at så mange som mulig kan tenke seg å gi dette prosjektet en sjanse. En årlig medlemskontingent på kr 250 vil danne en base å arbeide ut fra. Medlemskap krever i utgangspunktet ikke at man også betaler en andel, og så legger vi opp til å andelsfinansiere konkrete prosjekter og tilbud vi utvikler sammen i årene framover. Målet er at disse prises så gunstig og riktig som mulig slik at et bredest mulig spekter av mennesker kan delta. Målet for Bi-omstilling er å skape en samfunnsform som gir rikest mulig utfoldelsesmuligheter for alle, i pakt med naturens behov.

Se medlemsbetingelsene her.

Velkommen!